Kwaliteit en Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij handelen hierbij conform de wet (AVG) en beroepsethische regels. Er vindt geen uitwisseling van gegevens plaats zonder uw schriftelijke toestemming.

 

Wij voldoen aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit onze beroepsregistraties, specialisme en beroepsvereniging: visitatie, bij- en nascholing, registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden, de beroepscode van de volgende beroepsverenigingen:

 

NVvP, NVO, NVRG, LVVP en NVP

 

Wij hebben 4- tot 6-wekelijks intervisie conform de richtlijnen van de beroepsverenigingen, hiervan worden notulen gemaakt. Conform de eisen van onze beroepsvereniging worden wij periodiek gevisiteerd. De laatste visitatie was november 2019. Bij deze herregistraties behoren verplichte bijscholingstrajecten als voorwaarde voor herregistratie.

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het kwaliteitsstatuut van onze praktijk kunt u inzien door onderstaand document te openen. Daarnaast vindt u in de folders informatie over de werkwijze in een vrijgevestigde praktijk, zowel voor volwassenen als voor kind & jeugd. 

kwaliteitsstatuut J.Maat- van Manen
PDF – 69,1 KB 815 downloads
Kwaliteitsstatuut M W J Laros
PDF – 134,0 KB 579 downloads