Kosten & vergoeding

Let op: verandering bekostiging GGZ per 1-1-2022! 

Dit betekent dat Binnenveld GGZ op 31 december 2021 verplicht is alle lopende dossiers af te sluiten en deze te factureren.

Zo kunnen wij in januari 2022 starten met het nieuwe bekostigingssysteem, het Zorgprestatiemodel (ZPM). Hierover ontvangt u later meer informatie.

U krijgt een factuur van de kosten die gemaakt worden tot 31-12-2021 of u ontvangt een factuur als de behandeling voor die tijd is afgerond.

 

Binnenveld praktijk voor GGZ heeft er voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Door deze werkwijze kunnen wij zoveel mogelijk samen met u bepalen hoe we de zorg aan u het beste vorm kunnen geven. Een voordeel van deze manier van werken is dat niet de wensen van uw verzekeraar, maar uw wensen en de richtlijnen van onze beroepsverenigingen centraal staan. Wij hebben geen budgetplafond en bepalen zelf hoeveel cliënten wij per jaar in zorg nemen. Daardoor kunnen wij onze wachttijden korter houden.
Een nadeel is dat u, afhankelijk van uw verzekeraar, soms een deel van de kosten zelf moet betalen. Bij een zuivere restitutie polis wordt onze factuur geheel vergoed (afgezien van het eigen risico), bij een budgetpolis kan de eigen bijdrage oplopen tot rond de 35%.
Binnen de GGZ kennen we de Generalistische Basis GGZ voor milde niet gecompliceerde aandoeningen die veelal klachtgericht kunnen worden behandeld. De behandelduur en intensiteit is beperkt. Daarnaast is er de Specialistische GGZ voor meer ernstige en/of complexere problemen. Bij de start maken wij met u een inschatting van de intensiteit en duur van de behandeling.

 

Wij raden u altijd aan om, voor uw behandeling van start gaat, bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent er vergoed wordt van een factuur van een niet gecontracteerde GGZ aanbieder en wat de overige voorwaarden zijn.


Generalistische Basis GGZ

De GBGGZ kent vier zorgproducten met tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Afhankelijk van de zorgvraag wordt de cliënt binnen één van deze producten behandeld. Wij willen u er graag op wijzen dat zowel de directe tijd (persoonlijke contacten) als de indirecte tijd (bv. overleg, rapportage en administratie) valt binnen deze producten. De factuur van een zorgproduct wordt aan het eind van de behandeling aan u toegestuurd.

 

Specialistische GGZ

De SGGZ voor complexe zorgvragen kent een meer uitgebreide vergoedingsregeling. De NZa heeft bepaald dat de kosten voor deze zorg in rekening gebracht wordt door middel van zogenaamde Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s). Zowel de directe tijd (persoonlijke contacten, consultatie van andere specialisten) als de indirecte tijd (bv. overleg, rapportage en administratie) valt binnen de DBC’s. De hoogte van de factuur is afhankelijk van de DSM classificatie en de staffel waar de hoeveelheid geregistreerde tijd in valt. De factuur voor een DBC wordt aan het eind van de behandeling ingediend, of uiterlijk na 1 jaar als u dan nog in behandeling bent. Voor een behandeling die langer dan 1 jaar duurt wordt een vervolg-DBC geopend. Informatie over de tarieven voor de SGGZ vindt u onderaan deze pagina. 

 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Wanneer kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders bij ons aangemeld worden, valt dit niet onder uw zorgverzekering. Hulp bij psychische klachten wordt dan vergoed door de gemeente waar u woont. Wij hebben een contract afgesloten met de gemeenten in de regio Food Valley (Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal). Ook voor deze aanmeldingen is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of lokale teams.

 

Niet verzekerde zorg

Naast verzekerde zorg bieden wij ook andere vormen van behandeling of begeleiding zoals hulp arbeidsgerelateerde problemen, zoals burn-outklachten, psycho-sociale en identiteitsproblemen.
U kunt er dan ook voor kiezen per tijdseenheid gefactureerd te worden. Dit kan alleen indien u de kosten zelf betaalt en niet ergens declareert. Er wordt dan € 75 berekend en € 37,50 voor elk deel van een kwartier na het eerste half uur.
Wij bieden ook supervisie en begeleiding in het kader van opleiding of ontwikkeling van beroepsbekwaamheid. Informeer naar de mogelijkheden.

Het tarief dat wij hanteren voor niet verzekerde zorg is het door de NzA vastgestelde OVP tarief van €114,41  per uur.

Houdt u hierbij rekening dat niet alleen 'directe face-to-face' tijd maar ook 'indirecte tijd' zoals bijvoorbeeld administratie, overleg met derden of medewerkers van Binnenveld GGZ onderling, recepten naar uw apotheek versturen, reistijd, etc. wordt berekend. Verder is het nog goed te melden dat onderzoek (psychiatrisch, psychologisch, neuropsychologisch) in het kader van diagnostiek relatief veel tijd kost en dus duur is.

 

Wanneer komt onze zorg in aanmerking voor vergoeding?

In het basispakket komt de zorg in aanmerking voor vergoeding als voldaan is aan een aantal voorwaarden.

- Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekering, heeft u een verwijsbrief nodig van de                 huisarts, bedrijfsarts, of het centrum voor jeugd en gezin. Deze verwijsbrief moet gericht verwijzen naar de                   Generalistische Basis- of naar de Specialistische GGZ. De verwijsbrief moet voor de eerste afspraak bij ons binnen         zijn.

- Psychische stoornis
Uw huisarts kan u verwijzen als  sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Wanneer na                     verwijzing  blijkt dat er toch geen sprake is van een stoornis, dan krijgt u alleen de intake vergoed. U wordt dan             terugverwezen naar de huisarts of u kiest ervoor om de behandeling verder zelf te betalen.

- Uitgesloten stoornissen
Het college voor zorgverzekeringen scherpt jaarlijks aan wat valt onder verzekerde zorg. De behandeling van                 sommige stoornissen wordt daardoor niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek en sommige angststoornissen. U zult de                     behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of indien mogelijk vanuit een aanvullende verzekering

 

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2020 is het verplicht eigen risico € 385,00. Dat betekent dat u de eerste € 385,00 van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

 

Vergoeding bij systeemtherapie

Relatie- en gezinstherapie wordt vergoed als het wordt geboden in het kader van de behandeling van een psychische aandoening. Het valt onder verzekerde zorg wanneer deze systeemtherapie een beperkt onderdeel vormt van een multidisciplinaire behandeling van uw aandoening. Dat wil zeggen dat meerdere behandelvormen worden ingezet en dat problemen in het gezin of in de relatie, de behandeling van uw aandoening bemoeilijken. De regiebehandelaar, degene die overzicht houdt over uw behandelplan, bepaalt samen met u hoeveel systeemtherapie nodig is.

Systeemtherapie wordt helaas niet vergoed als het geen onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair behandelplan.

Als u alleen hulp zoekt bij gezins- of relatieproblemen, zonder dat er sprake is van een psychische aandoening, kunt u ook bij ons terecht. Deze therapie is voor eigen rekening en valt dan onder 'niet verzekerde zorg' Een aantal zorgverzekeringen vergoedt de therapie vanuit de aanvullende verzekering (psychosociale hulp).  Bij relatietherapie betaalt u altijd BTW over het tarief.

Als gezinstherapie/systeemtherapie wordt aangeboden in het kader van Jeugd GGZ wordt de behandeling doorgaans vergoed door de gemeente waar u woont.

 

No-show

Wilt u een afspraak afzeggen, dan moet u dit minimaal 24 uur van tevoren doen. Als wij niet direct bereikbaar zijn dan kunt u de voicemail inspreken of per e-mail aan ons doorgeven. Doet u dit niet, dan zijn wij genoodzaakt om 45 euro voor afspraken tot 30 min en 75 euro voor afspraken langer dan 30 min in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering.

 
Factuur en vergoeding

U krijgt na afloop van het zorgtraject een factuur toegestuurd die u zelf dient te betalen. Deze factuur kunt u indienen bij uw verzekeraar. Heeft u een zuivere restitutiepolis (vrije keuze polis), die GGZ niet uitsluit, dan worden de kosten van de door ons geboden zorg meestal geheel vergoed. Heeft u een ander soort polis, zoals een budget- of een naturapolis, dan worden de kosten variërend van 65 tot 80% vergoed. Afhankelijk van het type behandeling ontvangt u van ons een nota per sessie en een eindnota voor uw declaratie bij de zorgverzekeraar.

Voor behandelingen van kinderen en jongeren uit de regio Food Valley Jeugd declareren wij rechtstreeks aan de gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 Diagnose Behandeling Combinaties Dbc 27 S
PDF – 357,1 KB 219 downloads