Kwaliteit en privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij handelen hierbij conform de wet (AVG) en beroepsethische regels. Er vindt geen uitwisseling van gegevens plaats met derden zonder uw schriftelijke toestemming.

Wij voldoen aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit onze beroepsregistraties, specialisme en beroepsvereniging: visitatie, bij- en nascholing, registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden, de beroepscode van de volgende beroepsverenigingen: NVvP, NVP, NVRG en LVVP.

Wij hebben 4- tot 6-wekelijks intervisie volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen. Conform de eisen van onze beroepsvereniging worden wij periodiek gevisiteerd. De laatste visitatie was november 2019. 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd. Het kwaliteitsstatuut van onze praktijk is in te zien door onderstaand document te openen. Daarnaast is er informatie te vinden  in de folders over de werkwijze in een vrijgevestigde praktijk, zowel voor volwassenen als voor kind & jeugd.

Klacht en geschil

Klachten over de bejegening door ons als behandelaar of over de behandeling kunt u of jij  in eerste instantie het beste met ons zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.
Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met ons op te lossen, dan maken wij gebruik van de klachtenregeling van de NVvP en NVP, die juridisch getoetst zijn en afgestemd met landelijke koepel van cliënten- en familievertegenwoordiging in de GGZ (LPGGZ).
Onze cliënten kunnen bij geschillen terecht bij de geschillencommissie van de NVvP en NVP waarbij wij aangesloten zijn.

Kwaliteitsstatuut Rianne Laros
PDF – 103,5 KB 426 downloads
kwaliteitsstatuut J.Maat- van Manen
PDF – 69,1 KB 1651 downloads
DEF Clientenfolder Wat U Moet Weten 2024 Digitaal Pdf
PDF – 153,2 KB 57 downloads